§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE


1.1 Ogólne Warunki Zamówień (zwane dalej OWZ), określają zasady, na podstawie których DANHOSS Drążkowski Sp.K. (zwana dalej Zamawiającym), dokonuje zakupu towarów (zwanych dalej Towarami) określonych w ofercie zawarcia umowy sprzedaży (zwanej dalej Zamówieniem) od swoich dostawców (zwanych dalej Dostawcą).


1.2 OWZ są kompletnym i jedynym uregulowaniem umownym wiążącym strony w zakresie zakupu przez Zamawiającego Towarów. Wszelkie inne uregulowania (warunki ogólne, wzorce umów, regulaminy itp.) stosowane przez Dostawcę nie mają zastosowania i nie wiążąZamawiającego, nawet jeśli zostaną mu doręczone. Zawarcie odrębnej umowy dostawy/sprzedaży lub umowy ramowej wyłącza stosowanieOWZ tylko w zakresie uregulowanym w niej w sposób odmienny. W zakresie nieuregulowanym w w/w umowach mają zastosowanie OWZ.


1.3 OWZ mogą być zmieniane, modyfikowane lub niektóre z postanowień wyłączone od stosowania przez Zamawiającego w kierowanych przez niego do Dostawcy Zamówieniach lub załącznikach do Zamówień.


1.4 Akceptacja OWZ przez Dostawcę następuje bądź poprzez zawarcie między stronami porozumienia o stosowaniu OWZ w ramach wzajemnej współpracy lub poprzez przyjęcie Zamówienia do realizacji.


1.5 Zamówienie powinno zawierać:
a) zamawiany Towar,
b) ilość,
c) cenę zakupu,
d) warunki i termin płatności,
e) warunki i termin dostawy,
f) pozostałe warunki,
g) podpis osoby upoważnionej do składania Zamówienia.


1.6 Każde zamówienie powinno zawierać w treści zapis: „Niniejsze Zamówienie stanowi ofertę zawarcia umowy sprzedaży na warunkach określonych w OWZ (odnośnik www) z uwzględnieniem warunków wskazanych w Zamówieniu. Przyjęcie Zamówienia oznacza wyrażenie zgody na zawarcie umowy sprzedaży na warunkach określonych w OWU oraz Zamówieniu”.


§ 2. WARUNKI ZAWARCIA UMOWY


2.1 Podstawą zawarcia umowy sprzedaży jest Zamówienie złożone Dostawcy przez Zamawiającego za pośrednictwem poczty elektronicznej.


2.2 Umowa sprzedaży z chwilą otrzymania przez Zamawiającego potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji przez Dostawcę.


2.3 Dostawca może potwierdzić przyjęcie zamówienia w terminie 2 dni roboczych od jego otrzymania. Po bezskutecznym upływie tego terminu oferta zawarcia umowy określona w Zamówieniu przestaje obowiązywać.


2.4 Poprzez przyjęcie zamówienia Dostawca oświadcza, iż dysponuje środkami finansowymi i technicznymi umożliwiającymi terminowe zrealizowanie Zamówienia.


§ 3. OPAKOWANIE I OZNAKOWANIE TOWARU


3.1 Dostawca jest zobowiązany dostarczyć Towar w opakowaniu uzgodnionym z Zamawiającym, odpowiadającym właściwościom Towaru i przy użyciu środków transportu, gwarantujących jego właściwy przewóz, odpowiednie utrzymanie i zabezpieczenie, pozwalającym na zachowanie Towaru w stanie niepogorszonym.


3.2 Dostawca ma obowiązek posiadać wszelkie certyfikaty, zapewnienia zgodności z normami, atesty, aprobaty lub inne stosowne dokumenty, które są wymagane na podstawie powszechnie obowiązującego prawa lub wynikają z konieczności zachowania należytej staranności realizacji Zamówienia.


§ 4. TERMINY DOSTAWY


4.1 Uzgodniony termin dostawy jest wiążący oraz oznacza termin dostarczenia Towaru do siedziby Zamawiającego lub w inne miejsce wskazane w Zamówieniu.


4.2 W przypadku braku możliwości dotrzymania terminu dostawy, Dostawca ma obowiązek niezwłocznie poinformować Zamawiającego o zaistniałym opóźnieniu i jego przyczynie pod rygorem odpowiedzialności za wynikłą stąd szkodę. Zamawiający wyznaczy Dostawcy termin realizacji Zamówienia po upływie którego będzie uprawniony do odstąpienia od umowy sprzedaży.


4.3 Termin dostawy uznaje się za dotrzymany, jeżeli Towar będzie do dyspozycji Zamawiającego w terminie i pod adresem wskazanym na Zamówieniu.


4.4 Opóźnienie w realizacji Zamówienia dłuższe niż 14 dni, daje Zamawiającemu prawo odstąpienia od umowy zawartej na podstawie tego Zamówienia w całości lub części według wyboru Zamawiającego. Zamawiający nie może od umowy odstąpić jeśli opóźnienie jest następstwem okoliczności za które Dostawca nie ponosi odpowiedzialności, a Zamawiający o przewidywanym opóźnieniu został poinformowany zgodnie z dyspozycją § 4.2.


4.5 W szczególnie istotnych przypadkach Zamawiający może określić w Zamówieniu, inne konsekwencje opóźnienia w dostawie Towarów przez Dostawcę.


§ 5. MIEJSCE I WARUNKI DOSTAWY


5.1 Zamówione Towary muszą być dostarczone na adres wskazany w Zamówieniu oraz w sposób zgodny z postanowieniami OWZ oraz warunkami określonymi w Zamówieniu.


5.2 Dostawca zobowiązany jest do skutecznego poinformowania Zamawiającego o wysyłce towaru (podając środek transportu i numer, wykaz Towaru wraz z ilościami) najpóźniej na 1 dzień roboczy przed planowaną dostawą.


5.3 Zamawiający obciąży Dostawcę kosztami wynikającymi z dostarczenia Towarów na adres inny, niż wskazany w Zamówieniu przez Zamawiającego.


5.4 Zamawiający podczas odbioru Towaru dokona kontroli zgodności z Zamówieniem oraz kontroli co do ewentualnych uszkodzeń i wad, powstałych podczas transportu. W przypadku zaistnienia powyższych okoliczności, Zamawiający ma prawo odmowy przyjęcia Towaru, o czym poinformuje niezwłocznie Dostawcę.


5.5 Zamawiający zgłasza Dostawcy stwierdzone wady jakościowe lub braki ilościowe niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 7 dni od daty dostawy. W przypadku, gdy braki lub wady były tego rodzaju, że nawet przy należytej staranności nie mogły być ujawnione przy odbiorze – niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 7 dni od ich stwierdzenia.


5.6 Przyjęcie dostawy przez Zamawiającego możliwe jest w godzinach 7-15 w dni robocze.


5.7 Dostarczony Towar musi być przygotowany do łatwego rozładunku w sposób odpowiedni do rodzaju Towaru.


5.8 W przypadku, gdy zamawiany towar znajduje się na palecie, Dostawca powinien dostarczyć go samochodem z windą. Wysokość palety określa się na max 170 cm.


§ 6. KARY UMOWNE


6.1 Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia, Dostawca może zostać obciążony karą umowną:
a) za odstąpienie przez Dostawcę od realizacji przyjętego Zamówienia, z przyczyn niezależnych od Zamawiającego – w wysokości 5% wartości brutto Zamówienia; b) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego w wysokości 5% wartości brutto Zamówienia;
b) za przekroczenie terminu dostawy w wysokości 0,05% wartości brutto Zamówienia, za każdy dzień opóźnienia.


6.2 Zamawiający ma prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, gdy zastrzeżona kara umowna nie pokryje całej poniesionej szkody.


§ 7. GWARANCJA


7.1 Dostawca gwarantuje, że Towar będzie wolny od jakichkolwiek wad i roszczeń osób trzecich, będzie zgodny z jego przeznaczeniem, jak również zgodny z Zamówieniem, zgodny z normami, które odnoszą się do tego Towaru na terenie RP oraz UE, jak również zgodny z deklaracjami Dostawcy, określonymi w ateście, świadectwie jakości lub innym dokumencie otrzymanym od Dostawcy.


7.2 Dostawca odpowiada w ramach gwarancji za wady Towaru ujawnione w okresie 36 miesięcy, licząc od dnia wydania towaru Zamawiającemu.


7.3 Niniejsze OWZ wraz z przyjętym do realizacji Zamówieniem stanowią dokument gwarancyjny, chyba że Dostawca doręczy Zamawiającemu odrębny dokument gwarancyjny zapewniający Zamawiającemu większą ochronę niż wynikająca z niniejszych OWZ.


7.4 W ramach gwarancji Dostawca, według wyboru Zamawiającego, jest zobowiązany do:
a) w przypadku braków ilościowych: dostarczenia na swój koszt brakującej ilości Towaru lub wystawienia faktury korygującej na brakującą ilość Towaru, niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od zgłoszenia braków ilościowych;
b) w przypadku wad jakościowych: wymiany na swój koszt wadliwego Towaru na wolny od wad albo naprawy tego towaru albo odebrania na swój koszt wadliwego Towaru i zwrotu ceny za ten Towar, niezwłocznie nie później niż w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia wady.


§ 8. POUFNOŚĆ


8.1 Dostawca zapewnia i gwarantuje, że w wyniku dostawy lub użytkowania dostarczonych przez niego Towarów, żadne prawa ochronne osób trzecich, wynikające z własności przemysłowej i intelektualnej, nie zostaną naruszone, a ponadto zobowiązuje się do naprawienia wszelkich szkód wyrządzonych Zamawiającemu wskutek naruszenia tych praw.


8.2 Dostawca nie ma prawa używać, korzystać i rozporządzać jakimikolwiek danymi przekazanymi przez Zamawiającego bez zgody Zamawiającego, udzielonej na piśmie pod rygorem nieważności.


8.3 W szczególności, Dostawca zobowiązuje się traktować jako poufne informacje dotyczące wielkości wymiany handlowej, stosowanych cen, upustów, specyfikacji produktów, porozumień logistycznych, danych technologicznych, pod rygorem odstąpienia przez Zamawiającego od zamówienia z przyczyn zależnych od Dostawcy.


8.4 Wszelkie dane technologiczne, techniczne, konstrukcyjne, plany i projekty przekazane przez Zamawiającego Dostawcy, w celu realizacji Zamówienia, Dostawca może wykorzystać tylko i wyłącznie w tym celu. Dostawca oświadcza, że zapewni tym informacjom należytą ochronę, stosowną do ich poufnego charakteru.


8.5 Z chwilą wykonania Zamówienia, Dostawca zobowiązany jest zwrócić wszelkie informacje poufne Zamawiającemu. Zobowiązanie zachowania poufności pozostaje w mocy po zrealizowaniu zamówienia i może zostać uchylone tylko za pisemną zgodą Zamawiającego.


§ 9. OBOWIĄZKI DOSTAWCY


9.1 Dostawca, przyjmując zamówienie od Zamawiającego, zobowiązuje się do terminowego, rzetelnego i zgodnego z zasadami obowiązującego prawa działania w celu zrealizowania Zamówienia w ustalonym czasie i o należytym – dostosowanym do warunków realizacji – poziomie jakości.


9.2 W trakcie realizacji zamówienia Dostawca będzie informował Zamawiającego o wszelkich istotnych okolicznościach mogących mieć wpływ na przebieg i termin realizacji Zamówienia.


9.3 Na wniosek Zamawiającego, Dostawca przedstawi działania korygujące w odniesieniu do wykrytych przyczyn ujawnionych niezgodności w przedmiocie dostawy.


§ 10. DZIAŁANIA ZAMAWIAJĄCEGO


10.1 Zamawiający ma prawo, na każdym etapie realizacji Zamówienia, do uzyskania informacji na temat jego przebiegu. Stosownych informacji udzieli w imieniu Dostawcy osoba do tego upoważniona.


10.2 Zamawiający ma prawo do przeprowadzenia kontroli procesu produkcyjno – technologicznego lub usługi w trakcie realizacji oraz odbioru jakościowego zamawianych Towarów u Dostawcy.


§ 11. WARUNKI FINANSOWE


11.1 Dla wzajemnych rozliczeń pomiędzy stronami, jako wiążące traktowane są ceny określone w Zamówieniu, zaakceptowanym przez Dostawcę.


11.2 Wszystkie faktury Dostawcy zawierać muszą dane niezbędne w świetle obowiązujących przepisów o podatku VAT oraz numer Zamówienia.


11.3 Jako termin początkowy dla biegu terminu płatności, w przypadku braku innych ustaleń, przyjmuje się datę przyjęcia dostawy przez Zamawiającego.


11.4 Dostawca i Zamawiający zobowiązują się dochować tajemnicy handlowej i nie ujawniać osobom trzecim żadnych szczegółów wzajemnych rozliczeń.


§ 12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


12.1 Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów będzie właściwy rzeczowo sąd powszechny w Toruniu


12.2 Jeżeli poszczególne postanowienia niniejszych OWZ okazałyby się nieważne lub nieskuteczne nie będzie to miało wpływu na ważność i skuteczność pozostałych postanowień. W takim przypadku strony zobowiązują się przyjąć takie postanowienia, które odzwierciedlać będą uprzednie postanowienia w sposób skuteczny.


12.3 W przypadku rozbieżności pomiędzy niniejszymi OWZ a treścią Zamówienia, pierwszeństwo mają postanowienia Zamówienia.


12.4 W sprawach nieuregulowanych w niniejszych OWZ mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego i inne obowiązujące przepisy prawa.

Pobierz Ogólne Warunki Zamówień w pliku .pdf dostępnym tutaj

positive e-motions

działamy w przestrzeni cyfrowej dając ludziom prawdziwe emocje.
DANHOSS GROUP posiada dwa sklepy: CrazyShop.pl i PartyBox.pl.
Łączy je pozytywny przekaz i dobra jakość produktów.

Korzystając ze strony zgadzasz się na używanie plików cookie, które są instalowane na Twoim urządzeniu. Za ich pomocą zbierane są informacje, które mogą stanowić dane osobowe. Wykorzystywane są w celach analitycznych, marketingowych oraz aby dostosować treści do Twoich preferencji i zainteresowań. Więcej o tym oraz o możliwościach zmiany ich ustawień dowiesz się w Polityce Prywatności
Akceptuje